Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bộ môn Phục hồi chức năng