Giảng viên: ThS. Đặng Thái Thu Hương
Bộ môn Phục hồi chức năng