Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về nhà nước, Pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam. Qua môn học này, sinh viên cũng nắm được những nội dung cơ bản gắn liền với cuộc sống của mình, bao gồm Luật hiến pháp; luật hành chính; luật tố tụng hình sự; luật kinh tế, luật đất đai, luật môi trường; luật phòng chống tham nhũng cũng như các luật pháp liên quan tới ngành y.