Bài này tìm hiểu về:
- Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng.
- Hội nghị thành lập Đảng và những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng