Môn học này được thiết kế nhằm giúp sinh viên tìm hiểu vai trò lãnh đạo và quản lý của người điều dưỡng trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Kiến thức và các kỹ năng đạt được có thể giúp sinh viên hiểu được lãnh đạo và quản lý có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả về chất lượng trong chăm sóc sức khỏe.

Bài giảng này dành cho đối tượng Y1 Điều dưỡng - Hộ sinh