Giảng viên: PGS.TS.BS.Nguyễn Vĩnh Ngọc

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PSG.TS.BS.Nguyễn Vĩnh Ngọc

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Vĩnh Ngọc

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Vĩnh Ngọc

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Hùng
Bộ môn Nội tổng hợp