Giảng viên: PGS.TS Đỗ Gia Tuyển

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Gia Tuyển

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Gia Tuyển

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Văn Thanh

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS.BS Trịnh Ngọc Anh

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS Vũ Bích Nga

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS Vũ Bích Nga

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS. Nguyễn Quang Bảy

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Hà Phan Hải Anh
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS. Đặng Thị Việt Hà
Bộ môn Nội tổng hợp