Giảng viên: TS. Trần Ngọc Ánh
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS.BS. Nguyễn Thái Bình
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS.BS. Nguyễn Thái Bình
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Trần Ngọc Ánh
Bộ môn Nội tổng hợp