BÀI GIẢNG THAM KHẢO

Người trình bày: GS. Nguyễn Văn Tuấn
Garvan Institute of Medical Research
University of New South Wales, Sydney - Australia

Y học thực chứng và mô hình nghiên cứu

Các mô hình và thiết kế nghiên cứu lâm sàng

Giảng viên: GS. Nguyễn Văn Tuấn

Phương pháp so sánh và Phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính.

Giảng viên: GS. Nguyễn Văn Tuấn

Phân tích hồi qui logistic
Phân tích đa biến

Giảng viên: GS.TS Nguyễn Văn Tuấn