- Sử dụng hệ thống RedCap để thiết kế bệnh án - bảng hỏi nghiên cứu.

- Xác thực dữ liệu / kiểm tra phạm vi dữ liệu / tính toán các trường dữ liệu / các câu hỏi chia nhánh và logic trong thiết kế nghiên cứu trên RedCap.

- Cách thức xuất báo cáo, xuất dữ liệu

- Cách thức chia sẻ và hợp tác khi sử dụng RedCap

- Cách thức sử dụng RedCap để tập hợp dữ liệu trên PC và moblie.

- Khai thác thư viện các mẫu dự án nghiên cứu y khoa trong cộng đồng những người sử dụng RedCap.


Trình bày một số ứng dụng trong EndNote
Mô tả được cấu trúc của một thư viện quản lý tài liệu EndNote
Cách tìm kiếm, lưu trữ, trích dẫn tài liệu tham khảo bằng EndNote

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Vũ Trung

NỘI DỤNG:

- Khái niệm, mô hình eLearning

- Phương pháp phát triển nội dung

- Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các tính năng của Moodle

- Thiết kế khóa học trên hệ thống quản trị học tập Moodle

Người trình bày: Phòng Công nghệ thông tin