Mục tiêu:

- Nắm vững các khái niệm thống kê cơ bản 

- Nắm vững phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính đa biến và hồi qui logistic

- Hiểu ý nghĩa của kết quả phân tích 

- Kĩ năng sử dụng R cho phân tích dữ liệu 

Giảng viên: GS. Nguyễn Văn Tuấn