Định nghĩa, nguồn gốc và chức năng biểu mô; Những tính chất chung của biểu mô; Các nguyên tắc phân loại biểu mô. Mô tả được đặc điểm cấu tạo của những biểu mô lấy làm thí dụ.

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Bình

Đặc điểm cấu tạo các thành phẩm của mô liên kết và những căn cứ để chia mô liên kết thành 3 loại lớn; Cấu tạo hình thái và nêu chức năng của những TB liên kết và của các loại sợi liên kết trong mô liên kết chính thức; Những căn cứ phân loại MLK chính thức và nêu tên mỗi loại.

Giảng viên: TS. Nguyễn Khang Sơn

Mô tả cấu tạo đại cương của tai ngoài, tai giữa và tai trong; Cấu tạo vi thể của tai trong xương; Cấu tạo vi thể, siêu vi thể và chức năng các cấu trúc của tai trong màng.

Giảng viên: TS. Nguyễn Khang Sơn

Cấu tạo đại cương của nhãn cầu; đặc điểm của giác mạc, củng mạc; Vi thể của màng mạch, thể mi và mống mắt; Vi thể và siêu vi của võng mạc thị giác; Chức năng của môi trường chiết quang của mắt; Đặc điểm cấu tạo của các bộ phận phụ thuộc nhãn cầu.

Giảng viên: TS. Nguyễn Khang Sơn

Tìm hiểu về tiêu hóa; Cấu tạo chung của ống tiêu hóa chính thức; Chức năng của thực quản; Chức năng của dạ dày; Tìm hiểu ruột non; ruột già.

Giảng viên: TS. Nguyễn Đình Mùi