Bồi dưỡng các kỹ năng lâm sàng và các kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên.
Tăng cường khả năng nhìn nhận, nhớ lại và sử dụng các kiến thức đã học. Mở rộng kiến thức chưa được giảng hay do không gặp bệnh nhân.
Tăng cường kỹ năng tự học.

Giảng viên: Bộ môn Mắt