Đối tượng: CKII, CKI, NT, NKCB

Giảng viên: Bộ môn Mắt


Bồi dưỡng các kỹ năng lâm sàng và các kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên.
Tăng cường khả năng nhìn nhận, nhớ lại và sử dụng các kiến thức đã học. Mở rộng kiến thức chưa được giảng hay do không gặp bệnh nhân.
Tăng cường kỹ năng tự học.

Đối tượng: Sinh viên Y5 Đa khoa

Giảng viên: Bộ môn Mắt