Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Tố Uyên

Bộ môn Tai Mũi Họng