Giảng viên: ThS.Trần Thị Thu Hằng

Bộ môn Tai Mũi Họng