Các bài giảng về Lao và Bệnh phổi

Giảng viên: PGS.TS. Lê Ngọc Hưng

Bộ môn Lao và Bệnh phổi

Giảng viên: TS. Nguyễn Kim Cương

Bộ môn Lao và Bệnh phổi

Giảng viên: TS. Nguyễn Kim Cương

Bộ môn Lao và Bệnh phổi