Các bài giảng về Truyền nhiễm

Giảng viên: BS. Lê Thị Họa

Bộ môn Truyền nhiễm

Giảng viên: BS. Lê Thị Họa

Bộ môn Truyền nhiễm

Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Ngọc Phúc

Bộ môn Truyền nhiễm

Đối tượng: Y5 Đa khoa

Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Ngọc Phúc

Bộ môn Truyền nhiễm

Đối tượng: Y5 Đa khoa