Các bài giảng về Da liễu

Giảng viên: BS. Vũ Thái Hà

Bộ môn Da liễu

Giảng viên: BS. Trần Thị Huyền

Bộ môn Da liễu

Giảng viên: TS BS. Vũ Nguyệt Minh

Bộ môn Da liễu

Đối tượng: Y5 Đa khoa

Giảng viên: TS BS. Vũ Nguyệt Minh

Bộ môn Da liễu

Đối tượng: Y5 Đa khoa

Giảng viên: TS BS. Vũ Nguyệt Minh

Bộ môn Da liễu

Đối tượng: Y5 Đa khoa

Giảng viên: BS. Hoàng Văn Tâm

Bộ môn Da liễu