Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Quang Bảy

Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Vũ Bích Nga
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: ThS. Nguyễn Quang Bảy
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: BS. Phạm Thu Hà
Bộ môn Nội tông hợp

Giảng viên: TS.BS Nguyễn Tuấn Hải

Bộ môn Tim mạch